Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w One System sp. z o.o.

Wystawca faktur:

One System sp. z o.o.
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
NIP 8351571867
022 213 12 12,
os_logistyka@onesystem.plPotwierdzam i akceptuję, że:


1. Poniższy regulamin stanowi akceptację udostępniania faktur w formie elektronicznej na portalu e-faktur oraz na wysyłanie powiadomień o wystawieniu faktury pomiędzy One System sp. z o.o. i Odbiorcą w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r z późniejszymi zmianami.

2. Zgodnie z art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług, wystawca faktur gwarantuje autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury.

3. Odbiorca akceptuje faktury elektroniczne udostępnione w formacie pliku PDF (Adobe Acrobat Reader DC) w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich wystawienia.

4. Zmiana adresu e-mail wskazanego do otrzymywania powiadomień o wystawieniu faktury elektronicznej lub rezygnacja z dostarczania faktur w formie elektronicznej wymaga od Odbiorcy wypełnienia dodatkowego oświadczenia.

5. Wystawca rozpoczyna i kończy udostępnianie faktur w formie elektronicznej nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po otrzymaniu podpisanych oświadczeń.

6. Wypełnione dokumenty można złożyć droga pocztową na adres siedziby Wystawcy lub drogą mailowa na adres: os_logistyka@onesystem.pl.

7. Odbiorca ma obowiązek zalogować się do portalu e-faktur, www.efaktura.onesystem.pl, na którym Wystawca udostępnia wystawione faktury.

8. Doręczenie faktury elektronicznej następuje z chwilą, gdy wiadomość zawierająca powiadomienie o wystawieniu faktury elektronicznej i informację o możliwości jej pobrania z serwera została wysłana do Klienta.

9. W sytuacjach przewidzianych przez prawo oraz z przyczyn niezależnych od Wystawcy, szczególnie z powodów technicznych Wystawca zastrzega sobie prawo do wysyłania faktur, duplikatów oraz faktur korygujących w formie papierowej na wskazany adres.

10. One System sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

logowanie | rejestracja | nie pamiętam hasła